אודות מייסדי "עמודי-השלום"
ותולדות הרב שליט"א

כבוד מורנו ורבינו ראש הישיבה חכם יאודה צדקה זצוק"ל וזיע"א

כבוד מורנו ורבנו ראש הישיבה חכם יאודה צדקה זצוק"ל וזיע"א הינו נצר למשפחת חכמים מופלגים, גדולי הדור דאז בקרב יהדות בבל אשר בזכותם לא נשתכחה תורה מיהדות בבל. מצד אביו נמנה רבינו על צאצאי משפחת חוצין המיוחסת, ואימו הייתה בת אחותו של מאור הגולה רבנו יוסף חיים זלה"ה מבגדד וקרובת משפחה של רבו הגדול רבי עבדאללה סומך זלה"ה. חכם יאודה צדקה, הינו דור שביעי למשפחת חוצין המעטירה, נולד בירושלים עיר הקודש ובה חי ופעל כל ימי חייו, שמונים ושתיים שנה. הדורות שקדמו לו ישבו בעיר בגדאד, ושם החזירו עטרה ליושנה, הרביצו תורה ברבים והעלו את מצבם הרוחני של יושבי האזור לאחר שזה ידע ירידה רוחנית גדולה ושיבוש אורחות החיים בשל מגיפות קשות שפקדו את האזור.

הוריו של רבנו, אנשי קודש ויחידי סגולה, היו תמימי לב וישרי דרך אשר באורחות חייהם הכשירו עצמם לזכות בבן אשר האיר עיני ישראל בתורתנו הקדושה, זיכה את הרבים והשיב רבים מעוון. אביו, רבי שאול צדקה זלה"ה, קיים נאמנה את מאמר חז"ל "יפה תלמוד תורה עם דרך ארץ" (אבות, פב) ובד בבד עם עיסוקיו במסחר ומלאכה, היה שוקד על לימוד התורה הקדושה ומקפיד להשכים לאמירת תהילים וזוהר בכל יום באשמורת. רבי שאול הרבה לעסוק בצורכי ציבור ואף על פי שנמנה על חשובי הפרנסים של עדת הבבלים בארץ, כל ימיו הצניע את מעשיו. בנו, רבי יאודה צדקה זצוק"ל, העיד עליו שהתגלמו בו ג' עמודים הכתובים במשנה : "על שלושה דברים העולם עומד- על התורה ועל העבודה ועל גמילות חסדים" והוסיף: שלמרות גילו המופלג לא זנח אף אחד מאלה.

אימו של רבנו יאודה צדקה, מרת שמחה גדלה והתחנכה בצילו של הדוד, מאור הגולה רבנו יוסף חיים זלה"ה בעל ה"בן איש חי". בצילו ובצילם של גדולים נוספים בהם, המקובל האלוקי רבי יהודה פתיא זלה"ה ורבי עבדאללה סומך זלה"ה, עוצבה דמותה ונעשתה למושלמת בכל מידה טובה ולכן לא יפלא הדבר כי זכתה לבן צדיק כרבנו. בס"ד אורחות חייה הם סיפור בפני עצמו המגולל סדר יום של שפחת השם נאמנה אשר כל חשקה לעשות רצון קונה תוך שהיא בזה לתאוות העולם הזה. סדר יומה היה רצוף לימוד סדרים קבוע, גמילות חסדים ובד בבד ניהול מוצלח של משק הבית. בנה, רבנו יאודה צדקה, נהג להזכיר לשבח את סדר תפילותיה וברכותיה וכשהיה מספר בשבחה נראה כי הוא מתמלא חרדת קודש.

כבוד מורנו ורבינו ראש הישיבה חכם בן ציון אבא שאול זצוק"ל וזיע"א

רבנו יאודה צדקה זלה"ה נולד בעיר ירושלים בג' בשבט בשנת עת"ר. על אימו הצדקת מסופר שלאחר שנתברכה בבנים נהגה לחזר בבתי כנסיות ומדרשות תוך שהיא מבקשת ומפצירה שיתפללו על ילדיה שיגדלו להיות תלמידי חכמים וצדיקים. ואכן תפילתה המיוחדת נענתה ועל רבנו העיד רבי יהודה פתיא זלה"ה, עוד בהיותו קטן ורך בשנים, כי "זה הקטן גדול יהיה… גדול בישראל". בהיותו ילד התחנך רבנו במוסדות כשרים אשר בחרה לו אימו בקפידה רבה וכבר מקטנות ניכרה בו מסירות נפש גדולה ואהבה גדולה ללימוד התורה. לישיבת "פורת יוסף" הגיע רבנו לראשונה בהיותו בן שלוש עשרה, בשנת תרפ"ג. הישיבה, שהוקמה בשנת תרפ"ב בירושלים העתיקה על ידי הנגיד רבי יוסף אברהם שלום זלה"ה, נועדה לשמר את מסורת היהדות הספרדית ולהכשיר דורות של בני תורה שימלאו תפקידי הוראה והנהגה. בשנות לימודיו ב"פורת יוסף" בא במחיצתם של גדולי הדור ההוא, ביניהם הגאון רבי שלמה לניאדו זלה"ה, רבי עזרא עטייה זלה"ה, רבי יעקב עדס זלה"ה ועוד רבים. לימים הפך הוא לראש הישיבה ולמנהיגה הרוחני, וכבר מאז נערץ הוא על כל העדות כולם אשכנזים וספרדים כאחד. גדולי הדור שלאחריו היו כולם תלמידיו בהם: הגאון הרב בן ציון אבא שאול זצוק"ל, ושיבדלח"ט הגאון הרב עובדיה יוסף שליט"א, הגאון הרב מרדכי אליהו שליט"א ועוד רבים. לא בכדי זכה רבנו לכינוי "בן פורת יוסף" היינו, בן בישיבת "פורת יוסף" בה חי וגדל משחר ילדותו ועד לסוף ימיו. בד בבד עם הקמתה החל רבנו ללמוד בזו הישיבה ותוך כדי עיצוב דמותה והפיכתה לחלק משמעותי בנוף הירושלמי, לקח רבנו חלק משמעותי.

רבים השבחים שנכתבו על כבוד רבנו יאודה צדקה זלה"ה ואף תקצר היריעה מלהכילם. מעבר לעשייתו בפועל הן בלימוד תורה והן בגמילות חסדים, שימש רבנו דוגמה חיה, דמות מופת ומודל לחיקוי. בהילוכו, בדיבורו ובהתנהגותו הועברו מסרים נוקבים של אהבת ישראל, דיבוק חברים, מסירות נפש בלימוד התורה, ענווה ועוד. רבנו נחשב לאחד מהחלוצים בדורו אשר עמלו לשם יסוד מפעלי ורשתות חינוך תוך כדי שהוא עומד בפרץ ולוחם את מלחמתה של התורה כנגד המבקשים לחלל כל חלקה טובה. במתק שפתיים ואהבת ישראל אמיתית החדיר בלב שומעיו אהבת תורה ויראת שמיים ובעומדו על משמרת טוהר החינוך, זיכהו הקדוש ברוך הוא ודבריו נתקבלו על לב שומעיו ובזכותו חינכו רבים את ילדיהם במוסדות חינוך על טהרת הקודש. מי ימנה ומי יספור את כל אותם רבים אשר השיב מעוון וקרבם לדרך התורה והיראה. בס"ד הרבצת תורה וזיכוי הרבים הייתה משאת ליבו ונפשו, גם בגיל מופלג היה מכתת רגליו ברחבי הארץ בתחבורה ציבורית והשתדל בהפצת תורה, יסוד שיעורים וקירוב רחוקים. זיכוי הרבים היה בראש מעייניו, לכך גם היה מעודד את תלמידיו ב"פורת יוסף" ואף בפורומים שונים היה מרבה לדבר על צו השעה לכל בן תורה שעליו להיות מוכן לומר דבר תורה בכל עת שיידרש לכך ואף היה מפרט ואומר : "תכין סיפור טוב, מדרש נחמד ואמור את הדברים ברצף". כמו כן היה מקפיד מאוד על הופעה נקייה ומסודרת, ואף לתלמידיו היה מעיר בנועם: "מדוע נעליך לא מצוחצחות?" וכיוצא בזה, ותמיד היה אומר: "בן תורה צריך תמיד למצוא חן בעיני אלוקים ואדם".

גדלותו בתורה ובאהבת ישראל הביאו אותו למלא תפקידי הנהגה רבים בעולם התורני, ועם זאת היה בורח מן השררה ומעולם לא ראה עצמו כמי שראוי להכריע בנושא כזה ואחר והיה משתמט מנטילת אחריות. אך עם כל ענוותנותו, כשנעשו דברים שאינם לרצון ה' יתברך, לא חת מפני איש, והיה קם ושואג כארי, ומקהיל קהילות ואף יוצא ומארגן הפגנות ואינו יודע פחד מהו, עד שהדבר היה בא על מקומו בשלום כרצון תורתנו הקדושה. אורחות חייו של כבוד מורנו ורבנו ראש הישיבה חכם יאודה צדקה זצוק"ל וזיע"א, דיבורו והליכותיו משמשים כשורשיה הרוחניים של "עמודי השלום". מעשיו, אמירותיו והליכותיו של רבנו הם כצוואה מחייבת לכל בני ובנות הקהילה הקדושה ועל שורשים אלו צמחו ופרחו לתפארת המוסדות בהנהגתו של מו"ר משה יזדי שליט"א, מתלמידיו של כבוד רבנו יאודה צדקה זלה"ה. כחוט השני, ערכים עליהם הקפיד כגון- אהבת ישראל, דיבוק חברים, זיכוי הרבים, חסד לשם שמיים ועוד, מובאים לידי ביטוי הן בשיעוריו של מו"ר שליט"א והן בנעשה בפועל במסגרת "עמודי השלום".

זכותו תגן עלינו – אמן !כבוד מורנו ורבינו הרב יזדי משה שליט"א

 • שהייתי בן חמשה ימים, הגיע מור אבי היקר והנכבד ר' ישר בן ציון יזדי זצוק"ל להיכל ישיבת פורת יוסף המעטירה וביקש מכבוד מו"ר חכם בן ציון אבא שאול זצוק"ל וזיע"א (זכר צדיק וקדוש לברכה וזכותו יגן עלינו אמן) לבוא ולהכניסני בבריתו של אברהם אבינו ביום השמיני.

 • לאחר שזכיתי ונכנסתי בבריתו של אברהם אבינו ע"ה, ניגש מור אבי זצוק"ל לחכם בן ציון זצוק"ל, המוהל, כדי לשלם לו על טרחתו, אך חכם בן ציון סירב בתוקף ואמר לו: "אני לא נוטל כסף, אך אם רוצה אתה לשלם לי תביא אותו אלי כשיגדל וְאַלַמֵד אותו תורה". ובאמת זכיתי להימנות בין התלמידים הראשונים שנרשמו לחטיבת הביניים בשנה הראשונה לפתיחתה, וכבר בכיתה ח' דרכו רגלי על מפתן הכניסה של ישיבתנו הקדושה. מתוך חסד ה' שעלי זכיתי והתאבקתי בעפר רגליהם ולמדתי מתורתם של חכמי וצדיקי האמת בישיבתנו בסדר כדלהלן: 
  חכם עזרא שעיו זצוק"ל וזיע"א.
  חכם יהודה מועלם שליט"א, שיבדל לחיים טובים וארוכים.
  חכם שלום כהן שליט"א.
  חכם יוסף עדס זצוק"ל וזיע"א.
  חכם בן ציון אבא שאול זצוק"ל וזיע"א.
  וראש הישיבה חכם יאודה צדקה זצוק"ל וזיע"א (כך הקפיד ראש הישיבה לכתוב את שמו "יאודה" באות אלף).

 • ביום הראשון שנכנסתי לשיעורו של חכם בן ציון זצוק"ל, המוהל, הגיע עימי מור אבי זצוק"ל שאמר לחכם: "באתי כדי לקיים את הבטחתי לך שתלמד את בני תורה". זכיתי ללמוד תורה אצל כל חכמי הישיבה, כל חכם בדרכו ובשיטתו, אך אצל ראש הישיבה חכם יאודה צדקה זצוק"ל וזיע"א זכינו ללמוד מהי אהבת ישראל, עבודה על המידות, דיבוק חברים, חכמת חיים, הנהגה מאלפת והוא זה שלמעשה עיצב את דמותינו הרוחנית.

 • בכל יום ויום ובכל שיעור ושיעור ידע ראש הישיבה איך לצאת מתוך הנושא שבתלמוד ולעבור ולעסוק בכל תחומי החיים בכלל ובעניינים שבין אדם לחברו בפרט.

  כשהיה פותח את פיו הקדוש, היינו שמים אוזנינו כאפרכסת ונמשכים למתק שפתיו הטהורות ובו במקום היינו מחליטים בדעתנו שמהיום כך נעשה, כך נתפלל, כך נתנהג.

  דבריו שיצאו מלב טהור ואוהב, נכנסו מיד לליבנו, ואף מידות וטבעים שהיו מושרשים בנו משנים עברו, היו נמחקים מאיתנו לאלתר, ואף שנדרשת לכך עבודה וטרחה גדולה שהרי קשה להשתנות ברגע, בכל זאת תמיד אמרנו: "הרי כך אמר ראש הישיבה אז אין דרך אחרת" !!! תמיד חינך אותנו, איך להיראות בפני הציבור, איך לדבר בפניהם ולגרום לקידוש ה' וכבוד התורה בעיניהם.

  לא אשכח לעולם את המילים שיצאו מפיו הקדוש כשבתוך דבריו הגביה קולו ואמר: "בן תורה שכתב ידו לא יפה הרי זה מחלל את ה'!!!" מיד בהפסקה היה ניתן לראות בחורים שיושבים וכותבים את האותיות מא' ועד ת' ומשפרים את כתיבתם.

 • כן, היה אכפת לו מהכל, איך אתה לומד, איך אתה מתפלל, איך אתה אוכל, ואיך אתה מדבר ואיך אתה מתלבש ובעיקר איך אתה מתנהג. תיקצר היריעה מלהכיל את תוקף גדלותם של כבוד רבותינו הקדושים: חכם יאודה צדקה וחכם בן ציון אבא שאול זצוק"ל וזיע"א, ואף איני מתיימר חלילה להעיז ולנסות לכתוב אודותם, שהרי עם מוחנו המצומצם זהו נסיון שנועד לכישלון מראש, ומי הוא זה ואיזה הוא שיכול לסקור את אותם ענקים שהעניקו חמה בקומתן?… אך כל כוונתי בזאת לנסות להסביר את המקור להערצה הגדולה והאהבה היוקדת והיראה העצומה שהיתה לנו משני המאורות הגדולים הללו אשר מכוחם הגענו עד הלום.

  לאחר נישואי נתבקשתי לפתוח שיעור לציבור הרחב, וכששטחתי הדברים בפני ראש הישיבה אמר לי: מה השאלה? בודאי !!! צא לזכות את הרבים. ובהוראתו הישירה פתחנו בעז"ה את השיעור הראשון שברחוב שטרן, בקרית יובל, י-ם. יעמוד על הברכה ידיד נפשי היקר והנעלה ר' יצחק טובול הי"ו שנמנה על שומעי השיעור ולאחר כמה חדשים הודיעני שקנה דירה בשכונת פסגת זאב החדשה ובקרוב יעבור אליה, לאחר כמה שבועות שלא הגיע לשיעור הופיע ר' יצחק ובפיו משאלה: "אנא כבוד הרב !!! בא אלינו לפסגת זאת ואפילו פעם בשבוע גם שם רוצים תורה"

 • כמובן שלא סירבתי והגעתי לקראוון ששכן אז ברח' שמואל תמיר 63, ועם מסירת השיעורים הראשונים צדה עיני את ידיד נפשי ואהובי ר' משה הרוש הי"ו אשר היה יושב ומאזין וממש שותה בצמא את הדברים, ובסיום כל שיעור כשהקהל הנכבד חוזרים לבתיהם לחיים טובים, היה ניגש ר' משה הרוש ושואל ומתייעץ ושיחתינו היתה קולחת עד לשעות מאוחרות.

  בין שומעי השיעור בפסגת זאב נמנה ידידנו היקר איש הספר ר' יוסי עמיאל הי"ו שסיפר לי אודות קרוב משפחתו בשם אליעזר אומזגין הי"ו וביקשני להגיע לחנותו כדי לשוחח עימו, כבר למחרת הגעתי לחנותו של אליעזר אומזגין הי"ו במרכז המסחרי שברמות אשכול, ומהרגע הראשון שראיתיו נכנס לליבי ונוצרה בינינו ידידות אמת שבעז"ה לא תתפוגג לעולם, ובסיום שיחתי עימו ביקשני להתלוות אליו ולברך את חבירו בחנות הסמוכה בשם ר' יעקב נאמן הי"ו.

 • נעניתי מיד לבקשתו ובפגישתי הראשונה עם ר' יעקב נאמן הי"ו נוכחתי לדעת שעומד אני בפני אדם בעל אהבה עצומה לתורה ולומדיה, וכבר בתחילת דבר התורה שהשמעתי באוזניו זלגו עיניו דמעות ולא נחה דעתו עד שאמר לי: "אני רוצה לבקשך ומקווה מאוד שלא תסרב לי ותיענה בחיוב לבקשתי" ! "מה בקשתך?" שאלתי, "לא תסרב לי ?" חזר ר' יעקב ושאל.

  "אשתדל לא לסרב" עניתי, "אני רוצה לבקשך לפתוח פה בבית קפה שיעור תורה קבוע !!! אמר ר' יעקב והוסיף: "אנא !!! אמרת שתשתדל לא לסרב "!!! "לא מסרב" עניתי, וסיכמנו בו במקום שבכל יום חמישי אגיע למסור שיעור בעז"ה.

  ואכן השיעורים הראשונים שהיינו כמה בודדים שמגיעים לשמוע שיעור בתוך בית קפה, היה ר' יעקב טורח למענינו ומכבד את כל המשתתפים בדגים וסלטים כיד המלך, כך שעם פרסום השיעור התחילו להגיע עשרות איש ובית הקפה היה מלא מפה לפה והאנשים צובאים על הפתח ואז החלטנו בעז"ה לפרוץ החוצה, וכיום בכל יום חמישי בשעה 10:00 בערב יושבים מאות אנשים ונשים ומאזינים לשיעור וכל זאת ברחבה הגדולה של המרכז המסחרי ליד קפה נאמן ברמות אשכול.

 • כך שבחסד ה' שעלינו חברי הקהילה הלכו ונתרבו בן פורת יוסף ומאות בתי אב שהיו קשורים אלינו היו ממתינים לשיעור כדי להתחזק ואף לשאול ולהתייעץ אודות בעיותיהם האישיות.

  וכשלחצו חברי הקהילה ואמרו: "לא יתכן שנמתין עד השיעור כדי לשיח את אשר בליבנו !!! יש לפעמים דברים שצריכים תשובה מידית " !!! הבנתי מיד לליבם וכבר באותו שבוע פניתי לר' משה הרוש הי"ו ואמרתי לו: "אני רוצה לבקשך לעזוב הכל ולהצטרף אלי ובעז"ה נצליח ביחד להקים אימפריה של תורה וחסד" !!! ר' משה נענה לבקשתי ובמסירותו הנמרצת זכינו בעז"ה להגיע עד הלום.

 • אי אפשר לסיים מאמר פתיחה זה בראותי עד עתה מול עיני את דמותו הזכה והטהורה של אותו גאון הגאונים והקדוש באמת, אור שבעת הימים הרב ניסים ביטון זצוק"ל וזיע"א אשר אין ספק שהיה אחד מל"ו צדיקים נסתרים ותיקצר היריעה מלהכיל את אותם סיפורי אותות ומופתים ועבודת ה' שעינינו ראוה ולא זר, ומידו היתה זאת לנו, כשאחז בידי ואמר לי: "אני מבקש ממך שתפתח כולל לאברכים" !!! "אין לי כסף"!!! עניתי, מי יתמוך בי? "אתה תפתח", ענה לי ר' ניסים, "והכסף יבוא".

  לא היססתי והחלטתי מיד שאני פותח כולל אך חיפשתי מקום ואף תחילתו של כולל זה היה ברח' שטרן, בבית הכנסת של אותו צדיק וקדוש ר' שלמה לוי זצוק"ל וזיע"א, אשר היה ידוע ומפורסם בשכונה עד היום את מסירותו הגדולה לבית הכנסת שבנה בב' ידיו, וכשבאתי אליו ואמרתי לו: "אני מעוניין לפתוח כולל לאברכים ואין לי מקום האם אתה מסכים שנלמד אצלך בבית הכנסת?" זלגו עיניו דמעות וחיבק אותי בחום ואמר לי: "לא ידעתי שתפילתי תתקבל כל כך מהר", "מה כוונתך?" שאלתי, וכאן ענה לי ר' שלמה תשובה מצמררת: "הבוקר אחרי תפילת שחרית נסעתי לקברו של ר' חיים בן עטר בהר הזיתים והתחננתי ובכיתי על קברו שישלח לי אברכים שילמדו אצלי פה בבית הכנסת והנה עכשיו אתה מגיע ושואל אותי אם אני מסכים? לך תביא את האברכים ואני אדאג בכל יום לסוכר, קפה ותה ועוגיות על חשבוני" !!! ומיד רץ להיכל הקודש והודה לה' שקיבל את תפילתו.

 • עמדתי שם משתומם ודומע בצד עד שסיים הוא להודות ואז ניגשתי ושאלתי: "למה נסעת דווקא לר' חיים בן עטר?" "כי בית הכנסת הזאת קראתי אותה על שמו" ענה לי, והוסיף: "והוא זה שצריך לדאוג לה".

  לאחר דקת דומיה שאלני ר' שלמה: "רוצה לשמוע כמה הוא (ר' חיים בן עטר) דואג לה (לבית הכנסת)? "כן", עניתי.

  "דע לך", התחיל ר' שלמה לספר, "שבית הכנסת הזאת בניתי אותה בלי רשיון מהעיריה, והנה אחרי כמה חודשים הלך אחד השכנים והלשין בעיריה שבניתי מתחת לבניין בלי רשיון, הגיעו הפקחים ופתחו בהליכים והוציאו צו הריסה נגד בית הכנסת, מיד רצתי וביקשתי דיון נוסף בבית משפט ונתנו לי תאריך.

  ביום הדיון הלכתי לקבר של ר' חיים בן עטר ואמרתי לו: "רוצים להרוס לך את בית הכנסת, אני בניתי אותה על שמך ואתה חייב לעזור לי לבטל את צו ההריסה".

  והלכתי משם לבית המשפט, כשנכנס השופט והתובעת אמרה את דבריה, שאל השופט: "מי בנה את בית הכנסת? למי זה שייך?" קמתי על רגלי ואמרתי לו: "היא שייכת לר' חיים בן עטר, אין לך עסק איתי יש לך עסק איתו, ואני מציע לכם לבטל את צו ההריסה!!! אמרתי את הדברים בקול רם וללא שום פחד, ושמתי לב שהשופט מתחיל לפחד במקומי ולבסוף אמר בפסק דין: "אני מבקש להביא לי חתימות של השכנים בבניינים הסמוכים שהם מעוניינים בבית הכנסת ולאחר מכן תהא לך אפשרות לבקש רשיון".

  כך עשיתי ועד היום היא קיימת, ואף תפילתי הבוקר התקבלה שהרי הגעת היום והצעת לפתוח כאן כולל.

 • בעז"ה פתחנו את הכולל אצל ר' שלמה, ובורא עולם שלח לנו את כסף התמיכות לאברכים מידי חדש בחודשו כדברי חכם ניסים ביטון זצוק"ל וזיע"א. כיום זוכים אנו וב"ה תנועתינו ואגודתינו פועלת בכל המישורים כולם ותחת קורת גגה הדל קיימים: * הרצאות לנוער ומבוגרים * בתי תמחוי * קבלת קהל לייעוץ בכל התחומים * כולל להכשרת מדרכים ורבנים * חוגי בית * הדרכה וטיפוח נוער שוליים*עזרה-למשפחות נזקקות * פעולות תרבות מגוונות. ולסיום עומד ומבקש אני מאבינו שבשמים: אנא אב רחמן מלא רחמים !!! תזכנו להמשיך ולהפיץ אהבת ישראל ויראת שמים, תן לנו כח לשאת את כל המשא הגדול הזה ותרחיב את גבולינו ברוחניות ובגשמיות ותזכנו שיהיו כל מעשינו לשם שמים, ובמהרה דידן יראו עינינו וישמח לבנו בביאת משיח צדקינו ובבניין בית מקדשינו ותפארתינו במהרה בימינו אמן ואמן !!!